Przeglądy eksperckie regałów magazynowych – prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów – powinny być realizowane nie rzadziej niż raz na rok. Taka częstotliwość gwarantuje spełnienie wymogów obowiązującego prawa z zakresu BHP oraz poprawia bezpieczeństwo pracowników i ładunku w magazynie.

Dlaczego należy wykonywać przeglądy roczne regałów

Czym są przeglądy regałów magazynowych

Żaden rezultat ludzkiego działania nie jest wieczny ani doskonały. Dotyczy to także wszelkich konstrukcji regałowych, które – użytkowane zazwyczaj w mocno nieprzyjaznym środowisku – muszą opierać się nie tylko siłom pochodzącym od dźwiganych przez nie ciężarów, ale także siłom i próbom, jakim poddają je operatorzy wózków magazynowych, suwnic itp.

Aby przedłużyć czas „życia” użytkowanego wyposażenia należy dbać o jego zdrowie. Służą temu regularne przeglądy, realizowane zgodnie z zaleceniami właściwych norm europejskich, w szczególności PN-EN 15635. Norma ta wskazuje na 3 rodzaje wykonywanych przeglądów:

 • natychmiastowe zgłoszenia (na bieżąco) – każdy pracownik obsługi magazynu powinien być zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo składowania wszelkich zauważonych uszkodzeń lub problemów związanych z bezpieczeństwem.
 • oględziny (raz na tydzień) – pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo składowania powinien raz na tydzień dokonać oględzin całego magazynu pod kątem ew. uszkodzeń, a zauważone problemy odnotować w pisemnym raporcie.
 • eksperckie (co najmniej raz w roku) – przeglądy te wykonywane powinny być przez wykwalifikowanych specjalistów (autoryzowanych przez producenta regałów). Przegląd ekspercki podsumowywany jest pisemnym raportem z wyszczególnieniem wszystkich uszkodzeń i problemów oraz sugerowanymi rozwiązaniami.

Przepisy dotyczące przeglądów regałów

 • Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704),
 • Dyrektywa Rady nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy,
 • Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.),
 • Polska Norma PN-EN 15635.

Zalety wykonywania eksperckiego przeglądu rocznego regałów

Spełnienie obowiązku prawnego

Przepisy obowiązującego prawa nie wskazują wprost na konieczność realizowania corocznych eksperckich przeglądów regałów magazynowych, ale wymóg ich przeprowadzania wynika z przepisów ogólnych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy przy tym podkreślić, że naruszanie zasad i przepisów BHP grozi grzywną (art. 283 KP), karą pozbawienia wolności bądź jej ograniczenia (art. 220 Kodeksu Karnego).

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy przygotowała opinię odnośnie podstaw prawnych do wykonywania eksperckich przeglądów regałów przez użytkowników systemów regałowych. Opinia ta szczegółowo wskazuje na przepisy prawne, z których wynika obowiązek przeprowadzania przeglądów regałów oraz ewentualne konsekwencje grożące pracodawcy, w przypadku zdarzeń i wypadków powstałych na skutek zaniedbania stanu regałów.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i majątku

Regularnie przeprowadzane przeglądy eksperckie pozwalają na wczesną identyfikację ewentualnych uszkodzeń oraz ich wyeliminowanie zanim spowodują zniszczenia składowanych towarów lub zagrożą bezpieczeństwu personelu magazynu.

Inspektor podczas wizji lokalnej w magazynie dokonuje oględzin wszystkich elementów konstrukcyjnych regału i wskazuje, które z nich wymagają wyłączenia z użytkowania i wymiany. Drobne usterki (np. brak zabezpieczeń, niedokręcone śruby) usuwane są przez serwisantów od razu na miejscu.

Pracownik obsługi magazynu, który doznał uszczerbku na zdrowiu z powodu zaniedbania pracodawcy – oprócz świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS – może żądać dodatkowego odszkodowania od swojego pracodawcy. W skrajnych przypadkach kwota tego świadczenia może być znaczna, gdyż obejmuje wszystkie koszty leczenia, a w przypadku trwałego inwalidztwa – również koszty przygotowania do innego zawodu lub stałej renty.

Warunkiem zasądzenia odszkodowania ze strony pracodawcy jest udowodnienie mu winy i potwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego między zaniedbaniem a wypadkiem, który spowodował uszczerbek na zdrowiu. Pisemne raporty z przeprowadzonych przeglądów eksperckich oraz notatki o usuniętych awariach stanowić będą potwierdzenie, że pracodawca dotrzymał należytej staranności i wypadek nie powstał z jego winy.

Utrzymanie gwarancji producenta

Brak wykonywanych przeglądów eksperckich przynajmniej raz w roku może spowodować – w zależności od producenta – albo skrócenie albo utratę gwarancji na dostarczone regały magazynowe.

MGL Sp. z o.o. | Uszkodzony słup ramy, wymagający bezzwłocznej wymiany.

Uszkodzony słup ramy, wymagający bezzwłocznej wymiany.

Przygotowanie prac serwisowych

Podczas przeglądu eksperckiego w magazynie Klienta inspektor dokonuje oględzin każdego elementu konstrukcyjnego regałów. Wszelkie zauważone braki lub zniszczenia zostają sklasyfikowane, oznakowane na miejscu oraz odnotowane w pisemnym raporcie.

Biorąc pod uwagę wspomnianą wyżej normę PN-EN 15635 przyjęliśmy trójstopniową klasyfikację usterek wymagających nadzoru lub działań serwisowych:

 • Alarm zielonyZniszczenie wymagające nadzoru. Elementy mogą być użytkowane, jednak wymagają oznakowania i uważnego badania podczas następnych inspekcji.
 • Alarm żółtyNiebezpieczne uszkodzenie wymagające podjęcia działań najszybciej jak to będzie możliwe. Usunięcie uszkodzenia (wymiana elementu) powinna zostać dokonana w ciągu 4 tygodni, w tym okresie element może być użytkowany pod warunkiem ograniczenia obciążenia do 50% nominalnego.
 • Alarm czerwonyBardzo poważne zniszczenie wymagające natychmiastowego działania. Zniszczenie wymaga roztowarowania i wyłączenia strefy regału z dalszej eksploatacji.

Raport podsumowujący wykonany przegląd ekspercki zawiera szczegółowe zestawienie zidentyfikowanych problemów wraz z określeniem ich fizycznego położenia w magazynie oraz zestawienie identyfikacyjne elementów brakujących i zniszczonych.

MGL Sp. z o.o. | Uszkodzony trawers regału paletowego

Uszkodzony trawers regału paletowego

Pełne wykorzystanie magazynu

Jak już wspomniano wyżej, uszkodzenia regałów magazynowych oznaczonych alarmem żółtym i czerwonym wyłączają daną strefę systemu składowania z dalszego użytkowania. Wymiana  elementów wyszczególnionych w raporcie przywraca możliwość wykorzystywania wszystkich istniejących gniazd paletowych.

Zakres przeglądu eksperckiego regałów

Celem przeglądu eksperckiego jest przedstawienie Klientowi uwag i rekomendacji działań korygujących stan techniczny regałów oraz sposób ich użytkowania, w odniesieniu do wskazanych wyżej norm oraz przepisów prawa.

Zakres przeglądu obejmuje weryfikacją dokumentacji projektowej zabudowy regałowej oraz wizję lokalną w magazynie Klienta, która ma na celu weryfikację:

 • zgodności zastanej konfiguracji regałowej z projektem,
 • zgodności montażu z instrukcją,
 • zgodności używanych jednostek ładunkowych oraz urządzeń transportowych z założeniami do projektu zabudowy regałowej,
 • stanu elementów pod kątem ew. uszkodzeń mechanicznych wraz z ich oznakowaniem,
 • stanu posadzki,
 • stanu połączeń stóp regału z posadzką oraz trawersów ze słupami,
 • kompletności elementów zabezpieczających na trawersach oraz elementów ochrony regałów,
 • stanu i kompletności oznaczeń regałów,
 • stanu technicznego używanych palet,
 • odchylenia regałów od pionu,
 • mocowania odbojników i separatorów,
 • stanu powłok lakiernicznych pod kątem obecności korozji,
 • położenia urządzeń pomocniczych wspomagających przenoszenie ładunków na regał i na posadzkę,
 • poprawności składowania, w tym:
  • zachowanie wymaganych przestrzeni między jednostkami ładunkowymi, a konstrukcją regału,
  • położenie ładunku na paletach,
  • zachowanie dopuszczalnego obciążenia dla gniazda paletowego i ramy regału.
MGL Sp. z o.o. | Uszkodzona ochrona słupa ramy

Uszkodzona ochrona słupa ramy

Protokół z przeglądu regałów

Podsumowaniem każdego przeglądu eksperckiego jest pisemny raport, zawierający:

 • identyfikację zmian konstrukcyjnych, niezgodnych z projektem lub instrukcją montażu,
 • identyfikacja wszystkich ew. uszkodzeń mechanicznych wraz z dokumentacją fotograficzną i szczegółową lokalizacją w magazynie,
 • rekomendowane działania służące przywróceniu regałów do pełnej używalności,
 • wykaz elementów konstrukcyjnych regałów, wymagających wymiany.

Zapytaj o koszt inwestycji w przegląd twoich regałów magazynowych!

Skontaktuj się z nami