Przeglądy eksperckie regałów magazynowych

//Przeglądy eksperckie regałów magazynowych
Przeglądy eksperckie regałów magazynowych 2017-07-11T10:04:33+00:00

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych – prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów – powinny być realizowane nie rzadziej niż raz na rok. Taka częstotliwość gwarantuje spełnienie wymogów obowiązującego prawa z zakresu BHP oraz poprawia bezpieczeństwo pracowników i ładunku w magazynie.

Dlaczego należy wykonywać przeglądy roczne regałów

Czym są przeglądy regałów magazynowych

Żaden rezultat ludzkiego działania nie jest wieczny ani doskonały. Dotyczy to także wszelkich konstrukcji regałowych, które – użytkowane zazwyczaj w mocno nieprzyjaznym środowisku – muszą opierać się nie tylko siłom pochodzącym od dźwiganych przez nie ciężarów, ale także siłom i próbom, jakim poddają je operatorzy wózków magazynowych, suwnic itp.

Aby przedłużyć czas „życia” użytkowanego wyposażenia należy dbać o jego zdrowie. Służą temu regularne przeglądy, realizowane zgodnie z zaleceniami właściwych norm europejskich, w szczególności PN-EN 15635. Norma ta wskazuje na 3 rodzaje wykonywanych przeglądów:

 • natychmiastowe zgłoszenia (na bieżąco) – każdy pracownik obsługi magazynu powinien być zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo składowania wszelkich zauważonych uszkodzeń lub problemów związanych z bezpieczeństwem.
 • oględziny (raz na tydzień) – pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo składowania powinien raz na tydzień dokonać oględzin całego magazynu pod kątem ew. uszkodzeń, a zauważone problemy odnotować w pisemnym raporcie.
 • eksperckie (co najmniej raz w roku) – przeglądy te wykonywane powinny być przez wykwalifikowanych specjalistów (autoryzowanych przez producenta regałów). Przegląd ekspercki podsumowywany jest pisemnym raportem z wyszczególnieniem wszystkich uszkodzeń i problemów oraz sugerowanymi rozwiązaniami.

Przepisy dotyczące przeglądów regałów

 • Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704),
 • Dyrektywa Rady nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy,
 • Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.),
 • Polska Norma PN-EN 15635.

Zalety wykonywania eksperckiego przeglądu rocznego regałów

Spełnienie obowiązku prawnego

Przepisy obowiązującego prawa nie wskazują wprost na konieczność realizowania corocznych eksperckich przeglądów regałów magazynowych, ale wymóg ich przeprowadzania wynika z przepisów ogólnych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy przy tym podkreślić, że naruszanie zasad i przepisów BHP grozi grzywną (art. 283 KP), karą pozbawienia wolności bądź jej ograniczenia (art. 220 Kodeksu Karnego).

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy przygotowała opinię odnośnie podstaw prawnych do wykonywania eksperckich przeglądów regałów przez użytkowników systemów regałowych. Opinia ta szczegółowo wskazuje na przepisy prawne, z których wynika obowiązek przeprowadzania przeglądów regałów oraz ewentualne konsekwencje grożące pracodawcy, w przypadku zdarzeń i wypadków powstałych na skutek zaniedbania stanu regałów.

Opinia prawna dot. obowiązku przeprowadzania corocznych eksperckich przeglądów regałów

Aby pobrać opinię wypełnij poniższe pola oraz kliknij "Pobierz"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanych przez MGL Sp. z o.o. w celach marketingowych (*wymagane).

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i majątku

Regularnie przeprowadzane przeglądy eksperckie pozwalają na wczesną identyfikację ewentualnych uszkodzeń oraz ich wyeliminowanie zanim spowodują zniszczenia składowanych towarów lub zagrożą bezpieczeństwu personelu magazynu.

Inspektor podczas wizji lokalnej w magazynie dokonuje oględzin wszystkich elementów konstrukcyjnych regału i wskazuje, które z nich wymagają wyłączenia z użytkowania i wymiany. Drobne usterki (np. brak zabezpieczeń, niedokręcone śruby) usuwane są przez serwisantów od razu na miejscu.

Pracownik obsługi magazynu, który doznał uszczerbku na zdrowiu z powodu zaniedbania pracodawcy – oprócz świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS – może żądać dodatkowego odszkodowania od swojego pracodawcy. W skrajnych przypadkach kwota tego świadczenia może być znaczna, gdyż obejmuje wszystkie koszty leczenia, a w przypadku trwałego inwalidztwa – również koszty przygotowania do innego zawodu lub stałej renty.

Warunkiem zasądzenia odszkodowania ze strony pracodawcy jest udowodnienie mu winy i potwierdzenie związku przyczynowo-skutkowego między zaniedbaniem a wypadkiem, który spowodował uszczerbek na zdrowiu. Pisemne raporty z przeprowadzonych przeglądów eksperckich oraz notatki o usuniętych awariach stanowić będą potwierdzenie, że pracodawca dotrzymał należytej staranności i wypadek nie powstał z jego winy.

Utrzymanie gwarancji producenta

Brak wykonywanych przeglądów eksperckich przynajmniej raz w roku może spowodować – w zależności od producenta – albo skrócenie albo utratę gwarancji na dostarczone regały magazynowe.

MGL Sp. z o.o. | Uszkodzony słup ramy, wymagający bezzwłocznej wymiany.

Uszkodzony słup ramy, wymagający bezzwłocznej wymiany.

Przygotowanie prac serwisowych

Podczas przeglądu eksperckiego w magazynie Klienta inspektor dokonuje oględzin każdego elementu konstrukcyjnego regałów. Wszelkie zauważone braki lub zniszczenia zostają sklasyfikowane, oznakowane na miejscu oraz odnotowane w pisemnym raporcie.

Biorąc pod uwagę wspomnianą wyżej normę PN-EN 15635 przyjęliśmy trójstopniową klasyfikację usterek wymagających nadzoru lub działań serwisowych:

 • Alarm zielonyZniszczenie wymagające nadzoru. Elementy mogą być użytkowane, jednak wymagają oznakowania i uważnego badania podczas następnych inspekcji.
 • Alarm żółtyNiebezpieczne uszkodzenie wymagające podjęcia działań najszybciej jak to będzie możliwe. Usunięcie uszkodzenia (wymiana elementu) powinna zostać dokonana w ciągu 4 tygodni, w tym okresie element może być użytkowany pod warunkiem ograniczenia obciążenia do 50% nominalnego.
 • Alarm czerwonyBardzo poważne zniszczenie wymagające natychmiastowego działania. Zniszczenie wymaga roztowarowania i wyłączenia strefy regału z dalszej eksploatacji.

Raport podsumowujący wykonany przegląd ekspercki zawiera szczegółowe zestawienie zidentyfikowanych problemów wraz z określeniem ich fizycznego położenia w magazynie oraz zestawienie identyfikacyjne elementów brakujących i zniszczonych.

MGL Sp. z o.o. | Uszkodzony trawers regału paletowego

Uszkodzony trawers regału paletowego

Pełne wykorzystanie magazynu

Jak już wspomniano wyżej, uszkodzenia regałów magazynowych oznaczonych alarmem żółtym i czerwonym wyłączają daną strefę systemu składowania z dalszego użytkowania. Wymiana  elementów wyszczególnionych w raporcie przywraca możliwość wykorzystywania wszystkich istniejących gniazd paletowych.

Zakres przeglądu eksperckiego regałów

Celem przeglądu eksperckiego jest przedstawienie Klientowi uwag i rekomendacji działań korygujących stan techniczny regałów oraz sposób ich użytkowania, w odniesieniu do wskazanych wyżej norm oraz przepisów prawa.

Zakres przeglądu obejmuje weryfikacją dokumentacji projektowej zabudowy regałowej oraz wizję lokalną w magazynie Klienta, która ma na celu weryfikację:

 • zgodności zastanej konfiguracji regałowej z projektem,
 • zgodności montażu z instrukcją,
 • zgodności używanych jednostek ładunkowych oraz urządzeń transportowych z założeniami do projektu zabudowy regałowej,
 • stanu elementów pod kątem ew. uszkodzeń mechanicznych wraz z ich oznakowaniem,
 • stanu posadzki,
 • stanu połączeń stóp regału z posadzką oraz trawersów ze słupami,
 • kompletności elementów zabezpieczających na trawersach oraz elementów ochrony regałów,
 • stanu i kompletności oznaczeń regałów,
 • stanu technicznego używanych palet,
 • odchylenia regałów od pionu,
 • mocowania odbojników i separatorów,
 • stanu powłok lakiernicznych pod kątem obecności korozji,
 • położenia urządzeń pomocniczych wspomagających przenoszenie ładunków na regał i na posadzkę,
 • poprawności składowania, w tym:
  • zachowanie wymaganych przestrzeni między jednostkami ładunkowymi, a konstrukcją regału,
  • położenie ładunku na paletach,
  • zachowanie dopuszczalnego obciążenia dla gniazda paletowego i ramy regału.
MGL Sp. z o.o. | Uszkodzona ochrona słupa ramy

Uszkodzona ochrona słupa ramy

Protokół z przeglądu regałów

Podsumowaniem każdego przeglądu eksperckiego jest pisemny raport, zawierający:

 • identyfikację zmian konstrukcyjnych, niezgodnych z projektem lub instrukcją montażu,
 • identyfikacja wszystkich ew. uszkodzeń mechanicznych wraz z dokumentacją fotograficzną i szczegółową lokalizacją w magazynie,
 • rekomendowane działania służące przywróceniu regałów do pełnej używalności,
 • wykaz elementów konstrukcyjnych regałów, wymagających wymiany.

Zapytaj o koszt inwestycji w przegląd twoich regałów magazynowych!

Skontaktuj się z nami