Praca w MGL

Lista aktualnie otwartych procesów rekrutacyjnych

Obraz wózka widłowego

Magazynier – Wózkowy

Załadunek i rozładunek towarów. Obsługa skanera magazynowego. Realizacja zaplanowanych operacji magazynowych.

Magazynier – Wózkowy Zobacz więcej

Spawacz (MAG 135) – Operator robota spawalniczego

Spawanie konstrukcji stalowych. Obsługa zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych. Podstawowe operacje ślusarskie.

Spawacz (MAG 135) – Operator robota spawalniczego Zobacz więcej

Operator maszyn

Operator maszyn

Obsługa maszyn i urządzeń: pras, pił, wiertarek i szlifierek. Wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich: piłowanie, wiercienie, cięcie, prostowanie.

Operator maszyn Zobacz więcej

pracownik produkcji

Pracownik produkcji

Obsługa linii transportowej automatycznej lakierni (zawieszanie i zdejmowanie elementów, kontrola jakości).

Pracownik produkcji Zobacz więcej

Obowiązkowe zapisy w dokumentach rekrutacyjnych

W przesyłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) MUSI znaleźć się poniższa klauzula. Jej brak spowoduje, że nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Pani/Pana kandydatury:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – MGL Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Opoczyńska 16, 96-200 Rawa Mazowiecka, zawartych w złożonej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli chce Pani/Pan, aby przesłane dokumenty były przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o wpisanie do CV i listu motywacyjnego dodatkowej poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – MGL Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Opoczyńska 16, 96-200 Rawa Mazowiecka, zawartych w złożonej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym), dla celów przyszłych rekrutacji.

Polityka prywatności w procesie rekrutacji

  1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGL Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Opoczyńska 16, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221613, NIP: 5342275866, REGON: 015877361 (dalej jako: „Administrator”).
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: rodo@mgltechnika.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: 46 813 10 10.

  1. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:
rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.

  1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:
rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego, np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.

  1. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: rodo@mgltechnika.pl, telefonicznie na numer: 46 813 10 10 lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.
W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.

  1. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

  1. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.

  1. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy RODO.

  1. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Scroll to Top